KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

 1. Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; Veri Sorumlusu olarak DOĞUŞ PERAKENDE SATIŞ GİYİM VE AKSESUAR A.Ş. (“Doğuş Perakende”) tarafından, detayları www.quadran.com.tr adresinde yer alan “Gizlilik Politikası’nda, özet olarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 1. İşlediğimiz Kişisel Veri Kategorileriniz

Kişisel verilerinizden aşağıdaki kategorilerde yer alanlar, Doğuş Perakende tarafından işlenmektedir:

 • Kimlik verisi (Ad, Soyad, Doğum Tarihi)
 • İletişim bilgisi (Mobil telefon numarası, E-posta adresi, adres gibi)
 •   Finansal Bilgi (Vergi dairesi, fatura bilgileri)
 • Müşteri İşlem Bilgisi (Satın alınan ürünler, alışveriş tutarı, alışveriş tarihi, ticari iletişim izni, ödeme bilgisi)

 1. İşlenen Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Alıcı Grupları ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz;

 • Raporlama ve istatistiki çalışmalar kapsamındaki Müşteri’ye ait veriler Doğuş Perakende’nin ortaklık ilişkisi içinde bulunduğu Doğuş Holding A.Ş. ile paylaşılmaktadır.

 1. Kişisel Verilerinizin Güvenliğini Sağlamak Amacıyla Aldığımız Tedbirler

İşlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine ilişkin olarak detaylı bilgiler, www.quadran.com.tr adresinde yer alan “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”nda yer almaktadır.

 

 1. Kişisel Verilerinizin Saklanma Süreleri

Kişisel verileriniz, Doğuş Perakende’nin Kişisel Verilerin Saklanması ve İmha Edilmesi Politika belgesinde belirtilen süreler boyunca muhafaza edilir. Kişisel veri saklama sürelerimizi aşağıdaki şekilde özetlemek mümkündür:

 • Kişisel verinin işleme amacının gerekli kıldığı sürece,
 • Müşteriye ilişkin verilerin hukuki ilişki sona erdikten sonra 10 yıl süre ile saklanmaktadır.

 1. İlgili Kişi Olarak 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

Bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz üzerinde 6698 Sayılı Kanun md. 11 uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı kullanmak için web sitemizde www.quadran.com.tr Kişisel Verilerin Korunması bölümü altında yer alan “Başvuru Formu”nu ve bu formda belirtilen yöntemleri kullanarak bizimle her zaman irtibata geçebilirsiniz.